Ászf

Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató

Név:

Sportmap Korlátolt Felelősségű Társaság (Sportmap Kft.)

Székhely:

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 99/2.

Képviselő neve:

Rack Róbert ügyvezető.

Cégjegyzékszám:

02 09 083615.

Bejegyző bíróság:

Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság.

Adószám:

26291257-2-02

Számlavezető pénzintézet:

Dél Takarék Szövetkezet.

Pénzforgalmi jelzőszám:

50800018-15604624-00000000

E-mail:

info@sportmap.hu

2. A Honlapon folytatott tevékenység

A Honlap célja közvetített szolgáltatás nyújtása, melynek keretében a felhasználók bérleményekkel és helyfoglalásokkal kapcsolatos szolgáltatásokat rendelhetnek meg, vehetnek igénybe. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

3. Általános Felhasználási feltételek

3.1. Igénybevétel feltételei

3.1.1. A Honlap tartalmának egy része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez), illetve díjfizetéshez kötöttek.

3.1.2. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

3.1.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

3.1.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

3.2. Felelősség

3.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.2. Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó/Partner a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. E pont alól kivételt képeznek a 4. és 5. pontban megjelöltek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek.

3.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3.2.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

3.2.6. Az internet globális jellege miatt Partner/Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Partner/Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Partner/Felhasználót terheli a felelősség.

3.2.7. Amennyiben a Partner/Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

3.3. Szerzői jogok

3.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Partner/Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

3.3.2. Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, származó védjegy (márkanév, lógó stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Partner/Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

3.3.3. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

3.4. Egyéb rendelkezések

3.4.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

3.4.2. Partner/Felhasználó a számlázási szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.

4. A szolgáltató bérleménykezelő/helyfoglaló szolgáltatása

4.1. Általános rendelkezések

4.1.1. Szolgáltató a közvetített szolgáltatás keretében a Honlapon több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok illetve egyedi megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget.

A szolgáltatás megkülönböztet Partner és Felhasználói profilt. A Partner a bérleménykezelő és a szolgáltató által létrehozott aloldalon felépítheti szolgáltatásait, amit a szolgáltató közvetít a Felhasználók felé.

4.1.2. Szolgáltató a szolgáltatáscsomagok igénybevehetősége keretében a Honlapon elérhető bérleménykezelő funkcióinak igénybevételére, biztosít lehetőséget Partnerek/Felhasználók számára. A bérleménykezelő az egyes elektronikus számlákat pdf formátumban állítja ki.

4.1.3. Szolgáltató vállalja, hogy a kibocsátott elektronikus számlához (a továbbiakban: e-számla) csatolja az állami adóhatóság által közzétett közleményben megadott formátumú e-számla adatokat.

4.1.4. Szolgáltató a bérleménykezelő program azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Partner/Felhasználó által igénybevett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a Honlapon teszi közzé.

4.1.5. Szolgáltató a bérleménykezelői szolgáltatás csomagok esetén 3) 6) 12) hónapos határozott időtartamra, Egyedi Megoldások igénybevétele esetén pedig a Felek által egyedileg megtárgyalt határozott időtartamra nyújtja. A határozott időtartam lejártát követően azonban a Szerződés automatikusan meghosszabbodhat. Amennyiben Felhasználó a szerződés meghosszabbodását nem kívánja, úgy köteles a szerződés hatályának lejártát (és így a szerződés automatikus meghosszabbodását) megelőzően ezt a „Lemondom az előfizetésem” funkció használatával jelezni. A „Hosszabbítás lemondása” funkció bejelentkezést követően érhető el, a „Profil” linkre kattintást követően.

4.1.6. A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat Szolgáltató határozatlan időtartamra, legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig nyújtja, ide nem értve az 5.3.4. pontban meghatározott esetet.

4.1.7. Szolgáltató a Szolgáltatáscsomagok keretében igénybe vehető szolgáltatás ÁFA mértékét is feltüntető bruttó havi, valamint határozott időtartamra vonatkozó árát, továbbá az egyes e-számlák kiállításának díját az egyes Szolgáltatáscsomagokra lebontottan, a Honlap „Partner ajánlat” link alatt elérhető lapján tünteti fel.

4.1.8. Szolgáltató vállalja, hogy a számlázási szolgáltatás keretében a bérleménykezelő igénybevételével kiállított számlák a mindenkori jogszabályoknak megfelelnek azon alaki részükben, amelyek közvetlenül és kizárólag a bérleménykezelő által kerültek elkészítésre.

4.1.9. Partner a Szolgáltató részére megküldött e-mail útján – melyben köteles bankszámlaszámát feltüntetni – bármikor felmondhatja a jelen ÁSZF szerint díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatást magában foglaló szerződést a felmondással érintett hónap végéig terjedő felmondási idővel. Szolgáltató a Felhasználó felmondása esetén a már befizetett díjakat nem téríti vissza.

4.1.10. A Partner/Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

4.1.11. Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 8/B § (2) pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

4.1.12. A Szolgáltató bérleménykezelő szolgáltatások nyújtása a Partner/Felhasználó által igénybe vett honlap felületen történik, amelynek keretében az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Szolgáltató a GDPR 28. cikk szerinti Adatfeldolgozónak minősül, hiszen az adatkezelést a Felhasználó nevében végzi el. Úgyszintén a banki adatkapcsolati (Autokassza) szolgáltatás esetében is ez a jogi helyzet áll fenn.

A Felhasználó a honlapon történő regisztrációt, az egyes szolgáltatáscsomagok és egyedi megoldások igénybevételét megelőzően az ÁSZF-et elfogadja. A felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben a GDPR 28. cikk (2) bekezdésébe foglalt általános felhatalmazását adja, hogy a Szolgáltató az egyes csomagokhoz további adatfeldolgozót vegyen igénybe (pl. postai szolgáltató, tárhelyszolgáltató), és maga a szolgáltatás igénybevétele a GDPR 28. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti utasításnak minősül. A számlázási szolgáltatás tartalmát, a bizonylatmegőrzési kötelezettséget, a kötelező adatátadást a számviteli törvény határozza meg, a számla adótartalmát az Art. és az áfatörvény írja elő.

4.2. Alapszolgáltatások

4.2.1. A Partner saját tulajdonában lévő bérleményeit, saját munkaköréhez tartozó hely és időfoglalásait, eszközkölcsönzéseit, egyéb szolgáltatásait tudja on-line kezelni.

4.2.2 A Partner szolgáltatásaihoz tartozó díjbeszedéseket helyszíni, banki átutalásos illetve a Szolgáltató által közvetített szolgáltatás keretében biztosítja.

4.3. További szolgáltatások

4.3.1. A Szolgáltató lehetőséget biztosít Felhasználóinak arra, hogy a Partner által közvetített szolgáltatásokat online, kártyás fizetéssel teljesítsék. Szolgáltató online kártyás fizetési szolgáltatói:

OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) (továbbiakban: „Fizetési Szolgáltató”).

A Fizetési Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató közvetlenül nem felel, de a hozzá érkező esetleges felhasználói kérdéseket, kéréseket, panaszokat minden esetben továbbítja a Fizetési Szolgáltatónak megválaszolásra.

4.3.2. További szolgáltatások. Szolgáltató az általa nyújtott további szolgáltatások tartalmát és részletes feltételeit a Honlapon teszi közzé. Az ilyen szolgáltatásokra jelen ÁSZF – az adott szolgáltatásra vonatkozó eltérő egyedi feltétel hiányában – megfelelően alkalmazandó.

4.4. Adattovábbítási nyilatkozat

4.4.1. Tudomásul veszem, hogy a Sportmap Kft. (7900 Szigetvár, Széchenyi u.99/2) adatkezelő által a www.berlemenyek.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

5. A bérleménykezelő/helyfoglaló szolgáltatás megrendelése, igénybevételének feltételei

Az előző pontban foglalt funkciók Partner/Felhasználó általi elérhetőségének, az egyes szolgáltatások igénybevehetőségének feltétele az érvényes regisztráció, majd bejelentkezés, továbbá – a jelen ÁSZF illetve Felek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – a szolgáltatás díjának megfizetése.

5.1. Regisztráció

5.1.1. Partner/Felhasználó a Honlapon való regisztrálását a „Regisztráció” linkre történő kattintással kezdheti meg.

5.1.2. A “Regisztráció” linkre kattintást követően megjelenő felületen Partner/Felhasználó a felhasználói és cégadatokat több lépésben adhatja meg.

5.1.3. A regisztrációs felületen látható adatlapokat Partner/Felhasználó értelemszerűen, a valós adatainak megfelelően tölti ki.

5.1.4. A Partner regisztráció során rendszer a Partner a választott nevével aldomain oldalt generál, amelyre a Partner a továbbiakban hivatkozhat.

5.1.5. A regisztráció véglegesítése az ellenőrző kód kipipálása után a „Regisztráció” gombbal lehetséges.

5.1.6. A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. Hozzájárulok, hogy az általam önként megadott adataim a Bérlemények.hu a fenti adatlapon általam megadott személyes adataim és elérhetőségeim a jelen webhelyen történő regisztráció céljából kezelje. Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatót, jogi nyilatkozatot és a sütik alkalmazásáról szóló tájékoztatót elolvastam és megértettem, a hozzájárulásom önként és megfelelő tájékoztatást követően adtam.

5.1.7. A regisztráció véglegesítését követően Szolgáltató Partner/Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztráció részleteiről.

5.1.8. A Honlapra történő bejelentkezést követően Partner/Felhasználó a felhasználói fiókjának „Profil” menüpont alatt található „Profil szerkesztése” linkre kattintást követően jogosult felhasználói adatait bármikor módosítani.

5.1.9. Partner/Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károk Felhasználó terhére esnek.

5.1.10. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@berlemenyek e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint; a törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

5.1.11. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

5.1.12. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Partner/Felhasználó felelős.

5.1.13. Amennyiben a Partner/Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Partnert/Felhasználót terheli a felelősség. Partner/Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

5.2. Partner szolgáltatáscsomagok megrendelése

5.2.1. A Partner a szolgáltatásokból Szolgáltató által meghatározott és a Honlapon közzétett Szolgáltatáscsomagok kiválasztásával választhatja meg azt a konstrukciót, amellyel igénybe kívánja venni szolgáltatását.

5.2.2. Partner az egyes szolgáltatáscsomagok tartalmát a Honlap „Partner ajánlat” megjelenő felületen ismerheti meg, majd igénybe szeretné venni a választott szolgáltatást a „Regisztrálok” menüpontra kattinthat.

5.2.3. Partner az általa létrehozott admin felületre belépve juthat el csomagmódosítás felületre.

5.2.4. A Partner a „Csomagváltás” felületen választhatja ki a számára megfelelő szolgáltatáscsomagot.

5.2.5. Ezt követően egy összegző felület jelenik meg, amelyen A Partner ellenőrizheti megrendelésének adatait. Felhasználó az egyes megrendelési adatait az egyes felületekre történő visszalépés útján módosíthatja.

5.2.6. A Partner az összegző felületen történő megrendelési adatok ellenőrzését követően a „Kérelem elküldése” linkre történő kattintással rendelheti meg az általa kiválasztott szolgáltatáscsomagot, mely szerződéses ajánlatnak minősül.

5.3.Partner ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

5.3.1. Az 5.2. pontban foglaltak szerint elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Partner részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó regisztráció során megadott nevét, a megrendelt szolgáltatáscsomag megnevezését és időtartamát, a megrendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatáscsomag díját, valamint átutalásos fizetési mód választása esetén a fizetési határidőre történő felhívást, és a Szolgáltató bankszámlaszámát. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül. Az ajánlat elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között érvényes szerződés jön létre. A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

5.3.2. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Felhasználóhoz, illetve Szolgáltató egyéb módon sem fogadja el Felhasználó ajánlatát, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.3.3. A Felhasználó ajánlatától számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről szerződéses ajánlatnak.

5.3.4. Szolgáltató az egyes szolgáltatásokat a szolgáltatáscsomagok megrendelésének napjától kezdődően nyújtja. Amennyiben a banki átutalásos fizetési mód választása mellett a szolgáltatáscsomag díja Szolgáltató bankszámláján a szolgáltatások megrendelésétől számított 7. napig nem kerül jóváírásra, Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megrendelt szolgáltatások nyújtásának megtagadására mindaddig, míg az összeg bankszámláján történő jóváírására sor nem kerül.

5.4. Felhasználó ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

5.4.1. A Partnerek az Szolgáltató közvetítésében ajánlatot tehetnek a Felhasználók felé. A Partner ajánlatok teljesüléséért, a Szolgáltató felelősséget nem vállal, szerepe csupán a Partner ajánlat közvetítésében merül ki. A szolgáltató egyes közvetítések után a Partner nevében díjbeszedést eszközöl.

5.5. Partner Fizetés, kártyás díjbeszedés megbízása, elszámolása.

5.5.1. Bankkártyás fizetés. Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során bankkártyás fizetési felületről, az 5.2.8. pontban foglaltak szerint fizeti meg a szolgáltatás díját Szolgáltató részére.

5.5.2. Banki átutalás. Felhasználó banki átutalás útján, a megrendelt szolgáltatások díját azok megrendelésétől számított 3 napon belül köteles megfizetni a Szolgáltató 50800018-15604624-00000000 bankszámlájára.

5.5.3. Számla. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások igazolására bankkártyás fizetési mód esetén a fizetés megtörténtét követően, míg banki átutalásos fizetés esetén az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napján, elektronikus úton küld számlát Felhasználó részére.

5.5.4. Elektronikus számla befogadása. Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt Felhasználó jelzi Szolgáltató felé, Szolgáltató vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat).

5.5.5. A berlemenyek.hu weboldalon az összes kártyával történő fizetést a Sportmap Kft. kezeli. A begyűjtött összegről „közvetített szolgáltatás” keretében a felhasználóknak számlát ad. A partner elszámolás havi és vagy félhavi elszámolásban történik. A partner a bérleményei után kapott összegről összesítőt tud kérni a berlemenyek.hu/partner/foglalások/bankkártyás fizetések oldalon. Ezen összesíthető tételekről számlát állít ki a Sportmap Kft. részére. Kártyás fizetés esetén kezelési költség merül fel, ennek összege 2.4%, amit a Sportmap Kft. kezelési költség címen levon.

5.5.6 A tételek összesítése havi vagy félhavi (folyó hó 1-15 és 16-31) módon számlázható. A Partnernek a szűrt találatok után a foglalási exportot is mellékelnie kell a számlához. Számla címzettje a Szolgáltató (1.pont), melyet a Partner elektronikus úton küld meg. A Szolgáltató a számlán írt 8 napos határidővel a számla tételeit teljesíti.

5.6. A szerződés iktatása

5.6.1. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

6. Felhasználókra vonatkozó rendelés, fizetés.

6.1. A weboldalra bármely Felhasználó beléphet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Felhasználónak a rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Felhasználó a berlemenyek.hu oldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Üzemeltetőnek/Partnernek kárt okozhat.

6.2. A Felhasználó a Partnerrel kapcsolatba léphet a termék oldalán, a Partneroldalon feltüntetett elérhetőségeken.

6.3. A Weboldalon az árak forintban (HUF) értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, nem tartalmazza az esetlegesen választott fizetési mód díját, melyet vásárló az adott szolgáltatás igénybevétele után fizet. (pl. banki utalás díja)

6.4. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében a Partner nem felel a Felhasználónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Felhasználó által választott fizetési módtól vagy a Felhasználó kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

6.5. A kiválasztott termékek kosarába helyezése után a Felhasználó a kosár tartalmát szabadon változtathatja. Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát "rákattintással" elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli és elfogadja, hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséggel járó művelet.

6.6. A megrendelés véglegesítésével a Felhasználó megerősíti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok valósak, és a rendelés teljesítéséhez, a szerződés létrejöttéhez felhasználhatóak. A véglegesítéssel Felhasználó vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési móddal a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ellenkező esetben a megrendelés teljesítését a Partner megtagadhatja.

6.7. A rendelés véglegesítésével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, a Partner felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.

6.8. A Partner semmisnek vagy létre sem jöttnek nyilváníthatja a Felhasználó rendelését, a Felhasználó előzetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, az alábbi esetekben:

6.9.1. Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi vagy a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partnerünk nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.

6.9.2. A Felhasználó által megadott adatok nem fedik, a valóságot vagy nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését.

6.9.3. Ha Felhasználó a megrendelt szolgáltatás díját 3 napon belül a Partner részére nem fizeti meg. Ebben az esetben a Partner/Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni.

6.9.4. A megrendelést cselekvőképtelen, vagy kiskorú személy adja.

7. Lemondás, visszatérítés.

7.1. Amennyiben a Partner lehetővé teszi, a bérleményt/szolgáltatást a Felhasználó lemondhatja. A lemondási intervallumok 1-2-4-8 óra, 1 nap, 2 nap, 1 hét. A beállított intervallumokon kívül eső időben a lemondás nem lehetséges.

7.2 A lemondott bérlemény díját –amennyiben rendezve volt- a Partner köteles 10 napon belül a Felhasználónak visszajuttatni. Kártyás fizetés esetén a lemondási összeget a kártyás fizetés kezelője az OTP Mobil Kft, vagy a Sportmap Kft 10 napon belül téríti vissza a Felhasználó számlaszámára.

7.3 Vis Major. Előre nem látható körülmények miatti meghiúsult foglalások esetén (pl. kültéri foglalás esetén vihar, jégeső) a Felhasználó által befizetett összeget a Partner a 7.2-es pont szerint köteles megtéríteni. A partner csak a teljes órákat köteles visszatéríteni, minden a Felhasználó által megkezdett (felhasznált) óra egésznek számít!

7.4 A Partner hibájából meghiúsult foglalások (pl. az on-line kiadás mellett másnak is kiadja egy időben, vagy meggondolja magát) miatti visszatérítés szintén a 7.2 pont szerint zajlik. Ez esetben amennyiben a Sportmap KFT felhasználója a hátrányosan érintett, a Partner kártérítéssel tartozik. A kártérítés díja a Felhasználó által fizetett díj 150%-a.

8. A szerződés megszűnése

8.1. Amennyiben a Partner/Felhasználó regisztrációjának törlését az 5.1.10. pont alapján kéri, e kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti. A szerződés ily módon történő felmondásának eredményeként a 4.1.9 pontban foglalt joghatások érvényesülnek.

8.2. Amennyiben a Partner/Felhasználó regisztrációjának törlésére a 3.1.4. vagy az 5.1.11. pont alapján kerül sor, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, Partner/Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként jogosult.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Panaszügyintézés helye

Partner/Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: Sportmap Kft. 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 99/2
E-mail: info@berlemenyek.hu

9.2. Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 9.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 15 napon belül érdemben válaszol Partner/Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

9.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Partner/Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Partner/Felhasználó számára:

9.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Partner/Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

9.3.2. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

9.3.3. Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

10. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

10.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Partner/Felhasználó szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

10.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019.09.24.